Kallebystenen, runinskrift och runstenar

Kallebystenen är en runsten, eller kanske mer riktigt en sten med runinskrift.

Kallebystenen i Tanumshede är en av de få runstenar som är bevarade i Bohuslän.

Runstenar är en fascinerande del av Sveriges historia och kultur, och de som har hittats i Bohuslän bär på spännande berättelser från forntiden. Dessa stenar, ursprungligen resta under vikingatiden och tidig medeltid, är ofta inristade med runor och symboler som berättar om människors liv, död, och äventyr.

Bohusläns runstenar som är bevarade är bara några få av de runstenar som finns över hela landet, och de erbjuder insikter i Bohusläns historia och den tidiga skandinaviska kulturen. De har blivit viktiga arkeologiska fynd och historiska källor som hjälper oss att förstå livet och samhället under den här tiden.

Genom att bevara och studera runstenarna kan vi få en djupare förståelse för Sveriges historia och kulturella arv, och de fortsätter att vara en viktig del av vår nationella identitet och stolthet.

Runor på Kallebystenen.

Kallebystenen är en runsten, eller kanske mer riktigt en sten med runinskrift, som är placerad vid Tanums kyrka i Tanumshede, Bohuslän. Man vet inte var stenen har stått ursprungligen, den flyttades i slutet av 1800-talet till sin nuvarande plats.
Runinskriften är daterad till någon gång under perioden 160-400 e.kr. Runinskriften på stenen är ristad med äldre runor som kallas Futhark. Futharken består av 24 runor och har sitt namn efter de första runorna f, u,þ, a, r, k.

Runinskriften på stenen är ristad med äldre runor som kallas Futhark. Futharken består av 24 runor och har sitt namn efter de första runorna f, u,þ, a, r, k.
Runor, futhark

 

Det finns flera olika tolkningar och läsningar av runskriften på Kallebystenen i Tanumshede. þrawijan haitinaz was = Jag blev kallad þrawijas
Runskriften på Kallebystenen
Kallebystenen är en runsten, eller kanske mer riktigt en sten med runinskrift, som är placerad vid Tanums kyrka i Tanumshede, Bohuslän.
Kallebystenen, runinskrift vid markerat område

Det finns flera olika tolkningar och läsningar av runskriften på stenen i Tanumshede.

þrawijan haitinaz was = Jag blev kallad þrawijas
Þrawingan haitinaʀ was = Till Þrawinga var denna sten/jag dedikerad.
Þrawijas monument – Jag/Han var beordrad/kallad.
Han blev tillsagd att trängta efter graven.
Till Þrawija (=den längtande, Frej) var han hängiven.

Runstenar i Bohuslän

Det finns bara ett fåtal runstenar bevarade i Bohuslän. En runsten som hittades vid Skee kyrka, Strömstad, förvaras på Historiska museet i Stockholm. Det finns en runsten från vikingatiden som står vid Hoga på Orust.

Norsk nøkkelord: runestein, stein, inskripsjonen, kirke, steinen, plassering, inskripsjon, datert, innskrifta, hugget, eldre, runer, runene, runeskrift, lesninger.


Läs mer: